Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD
číslo: 1115436483 verze 2.0, účinný od 15.12.2014
Student-living s.r.o., IČO: 292 39 583, se sídlem Brno, Rašínova 103/2, PSČ 602 00 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 67727 E-mail: apartments@chillhills.cz Web: www.chillhills.cz

(dále jako nájemce)

Nájemce poskytuje do podnájmu v konkrétních případech kromě celého konkrétního bytu rovněž jeho části vymezené jedním či více individuálními pokoji nebo části pokoje vymezené obvykle umístěním konkrétní postele, přičemž pokud je podnajímána pouze část bytu, pak je součástí podnájmu i právo užívat společně s ostatními uživateli bytu zařízení a společné prostory bytu.

Práva a povinnosti podnájemce

I. Proces uzavírání podnájemní smlouvy

1. Podnájemní smlouva může být uzavřena jak v písemné podobě v sídle nájemce či jiném místě, který pro tento účel smluvní strany zvolí (předně v předmětu podnájmu či bytě, ve kterém se předmět podnájmu nachází). Podnájemní smlouva může být rovněž uzavřena s využitím zabezpečeného přístupu obou smluvních stran do webové aplikace dostupné online na www.chillhills.cz (dále jen webová aplikace). Volba způsobu uzavření smlouvy leží na podnájemci. Nájemce může v odůvodněných případech, zejména pokud se podnájemce z důvodu plnění jiné jeho povinnosti při sjednávání a uzavírání smlouvy dostaví do sídla nájemce, stanovit podnájemci způsob uzavření smlouvy dle svého uvážení.
Uzavírání smlouvy prostřednictvím webové aplikace

2. V rámci procesu uzavírání této smlouvy prostřednictvím webové aplikace nájemce předloží podnájemci prostřednictvím webové aplikace znění vzorové podnájemní smlouvy a Domovního řádu, které podnájemce dopiní o potřebné osobní a kontaktní údaje doplněním polí webové aplikace jméno, příjmení, datum narození, národnost , číslo OP/pasu, adresa trvalého bydliště (ulice a číslo, město, PSČ, země), telefon (český), telefon (zahraniční).

3. Následně se podnájemce prostřednictvím webové aplikace seznámí s Domovním řádem, ověří své osobní údaje zasláním kopie svého občanského průkazu či cestovního pasu nebo jeho předložením v sídle nájemce a zaplatí jistotu ve stanovené výši.

4. Posléze nájemce provede kontrolu splnění předpokladů pro uzavření této smlouvy a učiní závazný návrh k uzavření smlouvy tím, že návrh smlouvy elektronicky podepíše a kliknutím na příslušné pole webové aplikace jej prostřednictvím webové aplikace odešle podnájemci. Od tohoto okamžiku učiněný návrh smlouvy nájemce zavazuje. Podnájemce následně prostřednictvím kliknutí na příslušné pole webové aplikace prohlásí, že si návrh k uzavření smlouvy přečetl, že s ním souhlasí, čímž akceptuje nabídku nájemce k uzavření této smlouvy. Smlouva je uzavřena a závazná pro obě smluvní strany od okamžiku přijetí návrhu ze strany podnájemce kliknutím na příslušné pole v webové aplikaci.

Uzavírání smlouvy písemně nikoliv prostřednictvím webové aplikace

5. Pokud k uzavření podnájemní smlouvy dochází v písemné podobě nikoliv prostřednictvím webové aplikace, mohou být veškeré údaje doplněny ze strany podnájemce rovněž až při samotném uzavírání smlouvy. Rovněž je v takovém případě podnájemce oprávněn předložit kopii občanského průkazu/cestovního pasu a zaplatit jistotu před uzavřením podnájemní smlouvy v sídle nájemce. Podnájemní smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

II. Pravidla užívání a údržby předmětu nájmu (bytu)

6. Podnájemce se zavazuje, že bude předmět podnájmu užívat v souladu s podnájemní smlouvou, tímto Domovním řádem a s předpisy, které upravují režim užívání bytu, společných prostor a společných nebytových prostor, tj. V souladu s obecně závaznými právními předpisy – zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

7. Podnájemce se zavazuje, že bude předmět podnájmu užívat pouze k vlastnímu bydlení a nebude předmět podnájmu přenechávat ani jinak poskytovat či zapůjčovat jiným osobám. Jiné osoby jsou oprávněné předmět nájmu nebo byt, v němž se předmět nájmu nachází (v případě, že předmětem nájmu je pouze vymezená část bytu), užívat pouze na základě platně uzavřené podnájemní smlouvy či jiného svolení nájemce.

8. Podnájemce je povinen dbát na udržování veškerých hygienických (tzn. hluk, zápach, kouř apod.), ekologických (např. při nakládání s odpady), protipožárních a bezpečnostních pravidel a předpisů. Podnájemce nesmí předmět podnájmu, jeho zařízení ani dům, v němž se předmět podnájmu nachází, žádným způsobem poškozovat a je povinen dodržovat při užívání předmětu podnájmu noční klid a zásady občanského soužití, neznečišťovat předmět podnájmu ani společné prostory, respektovat sousedské vztahy a neomezovat a nerušit spoluobyvatele domu a sousední občany. Každý podnájemce je povinen udržovat noční klid od 22:00 do 7:00.

9. Nájemce je oprávněn požadovat po podnájemci smluvní pokutu za porušení jeho povinností vyplývajících z čl. II Domovního řádu s výjimkou povinnosti zákazu kouřit uvedené dále, ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. Nájemce je oprávněn tuto smluvní pokutu uložit také na základě stížnosti souseda či jiné osoby, a to zejména na rušení nočního klidu. Porušení smluvní povinnosti podnájemce vyplývající z tohoto článku Domovního řádu je také závažným porušením podnájemní smlouvy. V předmětu podnájmu i ve společných prostorech domu (myšleno vnitřní prostory) je zakázáno kouřit. Za porušení této smluvní povinnosti, zejména v případě zjištění citelného zápachu z cigaret, je nájemce oprávněn po podnájemci požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednané jistoty. Dále se toto považuje za zvlášť závažné porušení podnájemní smlouvy.

10. Podnájemce se zavazuje, že od převzetí předmětu podnájmu bude tento udržovat na své náklady ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání.

III. Umožnění přístupu do předmětu nájmu (bytu)

11. Podnájemce je povinen umožnit nájemci nebo jeho zmocněnému zástupci na vyžádání prohlídku předmětu podnájmu za účelem kontroly, zda jej podnájemce užívá řádným a smluveným způsobem. Konkrétní termín návštěvy domluví nájemce alespoň 48 hodin předem telefonicky/e mailem s podnájemcem. Závazný čas má právo určit nájemce a podnájemce je povinen tento čas respektovat, přičemž čas bude dohodnut v pracovní době nájemce. Při splnění podmínky oznámení termínu prohlídky je oprávněn nájemce vstoupit do předmětu podnájmu i bez přítomnosti podnájemce.

12. V případě, že je v bytě, v němž je umístěn předmět podnájmu volné lůžko nebo pokoj, je oprávněn nájemce vstoupit do takového bytu resp. pokoje kdykoliv a o takovémto vstupu již není povinen podnájemce vyrozumívat.

IV. Úpravy a opravy předmětu nájmu (bytu)

13. Drobné udržovací opravy v předmětu podnájmu a společných prostorách předmětu podnájmu si bude podnájemce zajišťovat sám a na vlastní náklady. Stejně tak ponese náklady nebo sám zajistí odstranění závad v uvedeném bytě, které vyplývají z obvyklého opotřebení. Finanční hranice pro drobné opravy je stanovena dohodou a to ve výši 3 000 Kč, tj. vše co je do tohoto finančního limitu, hradí podnájemce (případně poměrně s ostatními podnájemci stejného bytu, pokud nějací jsou). Všechny udržovací opravy, závady je podnájemce povinen bezodkladně písemně nahlásit (poštou, e-mailem nebo prostřednictvím webové aplikace) nájemci.

14. Veškeré stavební úpravy, opravy, rekonstrukce a modernizace není podnájemce oprávněn provádět vůbec, nebo jen s předchozím písemným souhlasem nájemce, s tím, že bude současně dohodnuto mezi nájemcem a podnájemcem, v jakém rozsahu bude náklady hradit nájemce a v jakém rozsahu podnájemce. V případě nerespektování tohoto ustanovení nemá podnájemce nárok na úhradu vynaložených nákladů, nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu a v případě požadavku nájemce je povinen uvést předmět podnájmu do původního stavu na vlastní náklady. V případě nerespektování tohoto ustanovení se toto bere jako závažné porušení podnájemní smlouvy.

V. Vstup návštěv a odpovědnost za škodu způsobenou třetími osobami

15. Podnájemce se zavazuje upozornit nájemce na nebezpečí vzniku škod na předmětu podnájmu, i když za ně neodpovídá a umožnit tak nájemci zajištění odstranění škody na předmětu podnájmu.

16. Podnájemce nese odpovědnost za veškeré škody způsobené v předmětu podnájmu a na něm jím i jinými osobami (např. návštěvou apod.) a veškeré vzniklé škody je povinen uhradit.

17. Podnájemce je oprávněn přijímat návštěvy v předmětu podnájmu a to i přes noc. O této skutečnosti je povinen bezodkladně informovat nájemce. V případě, že podnájemce bude mít nějakou osobu na takovéto návštěvě více než 3 dny za kalendářní měsíc, zavazuje se uhradit poměrnou částku za čtvrtý a další den, po který host v předmětu podnájmu zůstane. Poměrná částka za jeden den se stanoví podle počtu dní v daném měsíci v poměru k výši měsíčního nájmu placeného podnájemcem.

18. Pojištění předmětu podnájmu proti škodám ze živelných událostí je povinen zabezpečit nájemce. Pojištění vlastního majetku proti škodám živelným (včetně vodovodních), odcizení (krádež, loupež), úmyslném poškození nebo úmyslném zničení věci (vandalismus – všechny škody vzniklé uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek) apod., je povinen zabezpečit podnájemce na vlastní náklady.

VI. Zvlášť závažné porušení smlouvy

19. Zvlášť závažným porušením podnájemní smlouvy se rozumí i následující: a. Nezaplacení nájemného a služeb s ním spojených 15 dní po datu splatnosti. b. Opakované pozdní zaplacení nájemného a zálohy za služby. c. Poškozuje-li podnájemce předmět podnájmu nebo dům, ve kterém se předmět podnájmu nachází závažným nebo nenapravitelným způsobem. d. Způsobuje-li podnájemce jinak závažné škody nebo obtíže nájemci nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně předmět podnájmu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. e. Přenechání předmětu podnájmu k užívání jiným osobám bez souhlasu nájemce.

VII. Nastěhování do předmětu podnájmu, přemístění podnájemce, vyklizení předmětu podnájmu

20. Nájemce je oprávněn jednostranně, maximálně jednou za rok přesunout podnájemce v rámci objektu, ve kterém se předmět podnájmu nachází a to do podobného bytu/pokoje jako je stávající předmět podnájmu.

21. Stavy měřidel budou v předávacím protokole k předmětu podnájmu zapsány ve stavu ke dni předání a převzetí předmětu podnájmu.

22. Nastěhování do předmětu podnájmu je možné učinit nejpozději do 16:00 hod. V den začátku podnájmu a vyklizení a odevzdání předmětu podnájmu je nutné provést do 10:00 hod. dne skončení podnájmu. Při nedodržení tohoto ustanovení má právo nájemce účtovat podnájemci smluvní pokutu 200 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

23. Podnájemce je povinen při ukončení podnájmu předat předmět podnájmu vyklizený, čistý a perfektně uklizený a ve stejném stavu v jakém předmět podnájmu a jeho vybavení přebíral (s přihlédnutím k běžnému opotřebení a při standardním užívání a údržbě předmětu podnájmu a jeho vybavení v průběhu trvání podnájemního vztahu). V případě, že bude předmět podnájmu předán nikoliv perfektně uklizený, je nájemce oprávněn požadovat smluvní pokutu odpovídající ceně za uklizení předmětu podnájmu ve výši 5 000 Kč.

24. V případě, že budou od dodavatelů energií změněny výše záloh za služby v předmětu podnájmu, nájemce je oprávněn jednostranně změnit výši záloh a podnájemce je s tímto srozuměn a s tímto souhlasí a zavazuje se takto změněnou výši záloh hradit.

25. Nájemce je oprávněn zasílat jakékoliv písemnosti a to včetně faktur, e-mailovou formou na e-mailovou adresu podnájemce poskytnutou při podpisu smlouvy, nebo prostřednictvím webové aplikace a má se za nesporné, že písemnost je doručena 3. dne po jejím odeslání nebo uveřejnění prostřednictvím webové aplikace. Podnájemce je povinen změnu e-mailu oznámit nájemci v dostatečném předstihu a to písemnou formou. Pokud tak neučiní, má se za platnou e-mailová adresa podnájemce použitá při vytvoření jeho zabezpečeného přístupu do webové aplikace.

VIII. Vyúčtování zaplacených záloh za služby, prodloužení doby nájmu

26. Vyplyne-li po skončení zúčtovacího období z provedeného vyúčtování služeb a předepsaných záloh na služby, že cena (vyúčtování) spotřebovaných služeb v daném období byla vyšší než výše souhrnu zaplacených záloh na služby za uvedené období, je podnájemce povinen doplatit nájemci takový nedoplatek služeb nejpozději ve lhůtě určené pro úhradu nejblíže následujícího nájemného po oznámení daného nedoplatku a pokud by již mezitím došlo k ukončení podnájmu, pak do 7 dnů od oznámení vyúčtování daného nedoplatku ze strany nájemce.

27. Podnájemní smlouva se prodlužuje na základě písemného dodatku smluvních stran.

IX. Následky porušení povinností podnájemce v souvislosti se skončením podnájmu

28. Nájemce i podnájemce se výslovně dohodli, že pokud nedojde ze strany podnájemce k předání a vyklizení předmětu podnájmu včetně společných částí bytu ani do 2 dnů od skončení podnájmu, je nájemce zároveň oprávněn zajistit vyklizení a vystěhování předmětu podnájmu sám na náklady podnájemce, přičemž za tím účelem uděluje podnájemce nájemci již nyní výslovný souhlas a neodvolatelné zplnomocnění k tomu, aby nájemce v takovém případě: a. vstoupil do předmětu podnájmu (po předchozím otevření vstupních dveří za případného použití dostupných technických prostředků a pomůcek), a b. věci podnájemce či jiných osob nacházející se v předmětu podnájmu a společných částech bytu vyklidil a naložil s nimi dle vlastního uvážení, včetně prodeje těchto věcí či jejich likvidace. Pro případ nesplnění podnájemcovy povinnosti vyklidit a předat předmět podnájmu vč. vyklizení společných částí bytu do 2 dnů od skončení podnájmu si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši jednoho sjednaného nájemného.

29. Nájemce je oprávněn započíst na své pohledávky za podnájemcem, vč. těch nesplatných, výtěžek z prodeje věcí dle předchozího odstavce.

30. Dnem předání a převzetí předmětu podnájmu se rozumí poslední den trvání sjednaného podnájmu dle podnájemní smlouvy. V případě, že tento den připadne na víkend, prodlužuje se sjednaná doba podnájmu do prvního pracovního dne po datu skončení podnájmu uvedeného v podnájemní smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 31. V případě, že nedojde k žádné škodě jak na předmětu podnájmu a společných částech bytu, věcech movitých ani k nedoplatku na nájemném a zálohách na služby a současně bude byt precizně uklizen (žádný prach, nečistoty) bude podnájemcem zaplacená jistota v plné výši vrácena po řádném ukončení podnájmu bez závad a po provedení vyúčtování služeb nájemcem na základě vyúčtování od dodavatelů služeb do 30 dnů od provedení tohoto vyúčtování služeb nájemcem na účet podnájemce. Vyúčtování služeb se nájemce zavazuje zajistit nejpozději do 30 dnů od ukončení podnájmu. Podnájemce musí nájemce k vrácení jistoty vyzvat písemně.

X. Závěrečná ustanovení

32. Podnájemní smlouva a tento Domovní řád se řídí českým právem a rozhodná verze podnájemní smlouvy i Domovního řádu je verze v českém jazyce. Pro případné spory vzniklé z uzavřené podnájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní si smluvní strany sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně. Pro případ věcné příslušnosti krajského soudu pak smluvní strany sjednávají místní příslušnost Krajského soudu v Brně.

33. Podnájemní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze dodatkem k této smlouvě uzavřeným písemně nebo stejným způsobem, jakým byla uzavřena podnájemní smlouva za použití prostředků webové aplikace.

XI. Zpracování osobních údajů

34. Podnájemce je povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv změnu jeho osobních údajů, zejména e-mail a korespondenční adresu

35. V případě, že v průběhu uzavírání podnájemní smlouvy byla totožnost podnájemce ověřena pořízením kopie jeho občanského průkazu/pasu, potvrzuje podnájemce podpisem podnájemní smlouvy, že udělil nájemci souhlas, aby pořídil kopii jeho občanského průkazu/pasu, za účelem ověření totožnosti podnájemce, a dále potvrzuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, udělil nájemci souhlas ke zpracování svých osobních údajů uvedených na občanském průkazu/pasu nájemcem, zejména formou jejich shromažďování, uchovávání a používání, za účelem ověření totožnosti podnájemce, a to na dobu pěti let od jejich poskytnutí. Podnájemce dále podpisem podnájemní smlouvy potvrzuje, že byl před udělením výše uvedených souhlasů detailně poučen o svých právech vyplývajících z ustanovení §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

XI. Odstoupení od smlouvy v případě uzavření smlouvy prostřednictvím webové aplikace

36. Pro případ, že podnájemní smlouva byla uzavřena prostřednictvím webové aplikace, příp. prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku, pak kromě podmínek využití práva na odstoupení od smlouvy uvedených v podnájemní smlouvě má podnájemce právo do 14 dnů ode dne uzavření podnájemní smlouvy od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí podnájemce o svém odstoupení od této smlouvy informovat nájemce (společnost Student-living, s.r.o.) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Podnájemce můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný prostřednictvím webové aplikace, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy podnájemcem před uplynutím příslušné lhůty.

37. Pokud podnájemce odstoupí od této smlouvy, vrátí mu nájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo podnájemcovo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od podnájemce obdržel. Pro vrácení plateb použije nájemce stejný platební prostředek, který použil podnájemce pro provedení počáteční transakce, pokud podnájemce výslovně neurčil jinak. V žádném případě podnájemci tím nevzniknou další náklady. Pokud byl podnájemci před odstoupením od smlouvy předmět podnájmu předán k užívání, zaplatí podnájemce poměrnou část nájemného a zálohy na služby za dobu, po kterou mu byl předmět podnájmu předán do užívání. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo nájemce na náhradu škody způsobenou podnájemcem či na smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti podnájemce.