Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení zde

General Terms and Conditions for download zde

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Global Apartments s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Brno, IČ:05799716, www:   chillhills.cz; E-mail: info@chillhills.cz

účinné od  25.5.2018

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže upřesňují proces uzavírání podnájemních smluv, kterými společnost Global Apartments s.r.o. (dále jen Nájemce) poskytuje druhé smluvní straně (dále jen Podnájemce) do podnájmu byty, nebo jejich části. VOP tvoří přílohu podnájemní smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Účelem VOP je také definovat práva a povinnosti smluvních stran a stanovit pravidla užívání předmětu podnájmu.

Proces uzavírání podnájemních smluv

1.1   Podnájemní smlouva se uzavírá s využitím dálkového zabezpečeného přístupu obou smluvních stran do webové aplikace dostupné online na www.flatio.cz/me-bydleni (dále jen webová aplikace) kde Nájemce předloží Podnájemci text podnájemní smlouvy a aktuální znění VOP. Podnájemce sdělí Nájemci potřebné osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP/pasu, adresa trvalého bydliště, e-mail a telefon), po ověření  jejich správnosti a úplnosti Nájemce prostřednictvím webové aplikace odešle návrh podnájemní smlouvy Podnájemci. Od tohoto okamžiku učiněný návrh Nájemce zavazuje. Podnájemce následně prostřednictvím kliknutí ve webové aplikaci a zadáním ověřovacího kódu, který obdrží na své telefonní číslo, akceptuje návrh Nájemce k uzavření této smlouvy a následně zaplatí jistinu/kauci ve stanovené výši. Takto je podnájemní smlouva platně uzavřena a stává se závaznou pro obě smluvní strany.

1.2   Podnájemní smlouva může být mimo postup popsaný v předchozím odstavci také uzavřena v písemné podobě v sídle Nájemce, v místě podnájmu nebo jiném místě určeném dohodou smluvních stran. Před podpisem podnájemní smlouvy je Podnájemce povinen doložit své osobní a kontaktní údaje a zaplatit jistinu/kauci v dohodnuté výši.

1.3  Podnájemce je povinen v dostatečném předstihu oznámit změnu e-mailu Nájemci a to písemnou formou. Pokud tak neučiní, má se za platnou e-mailová adresa Podnájemce použitá při vytvoření jeho zabezpečeného přístupu do webové aplikace. Ostatní změny jeho osobních údajů, zejména novou adresu, nové číslo občanského průkazu či pasu, je Podnájemce povinen oznámit Nájemci neprodleně po jejich vzniku.

1.4  Nájemce je oprávněn zasílat jakékoliv písemnosti, a to včetně faktur, elektronicky na e-mailovou adresu Podnájemce poskytnutou při podpisu smlouvy nebo prostřednictvím webové aplikace a má se za to, že písemnost je doručena 3. den po jejím odeslání nebo uveřejnění prostřednictvím webové aplikace.

1.5 Podnájemce dále podpisem podnájemní smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech vyplývajících z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a z Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

 1. Převzetí/vyklizení předmětu podnájmu

2.1 Dnem předání předmětu podnájmu Podnájemci se rozumí první den trvání sjednaného podnájmu dle podnájemní smlouvy. V případě, že tento den připadne na víkend anebo státní svátek, mění se sjednaná doba předání předmětu podnájmu na první pracovní den po datu zahájení podnájmu uvedeného v podnájemní smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.2 Dnem převzetí předmětu podnájmu zpět Nájemcem se rozumí poslední den trvání sjednaného podnájmu dle podnájemní smlouvy. V případě, že tento den připadne na víkend anebo státní svátek, zkracuje se sjednaná doba podnájmu do prvního pracovního dne před datem skončení podnájmu uvedeného v podnájemní smlouvě. Přesný čas předání stanoví Nájemce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3 Nastěhování do předmětu podnájmu je možné učinit nejpozději do 16:00 hod v den začátku podnájmu a vyklizení a odevzdání předmětu podnájmu je nutné provést do 10:00 hod dne skončení podnájmu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení tohoto ustanovení má právo Nájemce účtovat Podnájemci smluvní pokutu 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení a úhradu nákladů vynaložených v přímé souvislosti s tímto porušením podnájemní smlouvy.

2.4   Podnájemce je povinen při ukončení podnájmu předat předmět podnájmu vyklizený, čistý a perfektně uklizený a ve stejném stavu v jakém předmět podnájmu a jeho vybavení přebíral (s přihlédnutím k běžnému opotřebení při standardním užívání a údržbě předmětu podnájmu a jeho vybavení v průběhu trvání podnájemního vztahu). V případě, že nebude předmět podnájmu předán v řádném stavu, je Nájemce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a úhradu nákladů vynaložených na uklizení předmětu podnájmu.

2.5   Nájemce i Podnájemce se výslovně dohodli, že pokud nedojde ze strany Podnájemce k předání a vyklizení předmětu podnájmu včetně společných částí bytu ani do 2 dnů od skončení podnájmu, je Nájemce zároveň oprávněn zajistit vyklizení a vystěhování předmětu podnájmu sám na náklady Podnájemce, přičemž za tím účelem uděluje Podnájemce Nájemci již nyní výslovný souhlas a neodvolatelné zplnomocnění k tomu, aby Nájemce v takovém případě:

 1. a) vstoupil do předmětu podnájmu (po předchozím otevření vstupních dveří za případného použití dostupných technických prostředků a pomůcek), a
 2. b)   věci Podnájemce či jiných osob nacházející se v předmětu podnájmu a společných částech bytu vyklidil a naložil s nimi dle vlastního uvážení, včetně prodeje těchto věcí či jejich likvidace.

2.6  Pro případ nesplnění povinnosti Podnájemce vyklidit a předat předmět podnájmu včetně vyklizení společných částí bytu do 2 dnů od skončení podnájmu si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši jednoho sjednaného nájemného.

2.7   Nájemce je oprávněn započíst veškeré své pohledávky za Podnájemcem, včetně těch nesplatných.

2.8 Nedojde-li k žádným škodám a nemá-li Podnájemce žádný nedoplatek na nájemném ani předepsaných měsíčních platbách na služby a předmět podnájmu byl řádně a včas předán Nájemci zpět, bude zaplacená jistina/kauce po provedení a započtení vyúčtování služeb (má-li  být dle nájemní smlouvy prováděno) zaslána do 45 dnů od ukončení podnájmu Nájemcem zpět na písemně určený účet Podnájemce.

2.9 Nájemce je oprávněn jednostranně, maximálně jednou za rok přemístit Podnájemce v rámci objektu, ve kterém se předmět podnájmu nachází, a to do podobného bytu/pokoje jako je stávající předmět podnájmu.

 1.  Energie a služby spojené s užíváním předmětu pronájmu

3.1   Energie a služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny paušálně formou měsíčních předepsaných plateb. Ke dni předání a převzetí předmětu podnájmu se zapisují stavy měřidel energií do předávacího protokolu. Nájemní smlouva může stanovit, zda a jakým způsobem je prováděno vyúčtování měsíčních plateb oproti naměřené spotřebě energií.

3.2 V případě, že bude od dodavatelů energií změněna výše měsíčních předepsaných plateb za služby v předmětu podnájmu, je Nájemce oprávněn jednostranně změnit výši měsíčních předepsaných plateb ve stejném poměru, v jakém se změnila cena dodavatelů služeb. Podnájemce je s tímto srozuměn a zavazuje se takto změněnou výši měsíčních předepsaných plateb hradit.

3.3    Je-li dle nájemní smlouvy prováděno  vyúčtování měsíčních plateb oproti skutečně naměřené spotřebě energií, postupuje se vždy dle pravidel pro rozpočítávání nákladů v konkrétním domě. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis Nájemce. Převyšuje-li naměřená spotřeba energií souhrn zaplacených měsíčních plateb v daném období, je Podnájemce povinen doplatit Nájemci tento rozdíl nejpozději ve lhůtě určené pro úhradu nejblíže následujícího nájemného. Pokud by již mezitím došlo k ukončení podnájmu, pak do 7 dnů od výzvy ze strany Nájemce. Pokud byla cena služeb spotřebovaných Podnájemcem nižší, než je souhrn zaplacených plateb v daném zúčtovacím období, vrátí Nájemce vzniklý přeplatek Podnájemci na jím určený bankovní účet, a to do 45 dnů od provedení vyúčtování.

 1. Užívání a údržba předmětu nájmu

4.1 Podnájemce je povinen předmět podnájmu užívat pouze za účelem vlastního dočasného bydlení a nemá právo předmět podnájmu přenechávat či zapůjčovat třetím osobám.  Podnájemce je povinen předmět podnájmu užívat v souladu s podnájemní smlouvou, VOP a obecně závaznými právními předpisy, včetně norem hygienických a bezpečnostních.

4.2  Podnájemce je srozuměn s tím, že na režim uzavřené podnájemní smlouvy se dle § 2235 odst 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nepoužije ustanovení § 2236 a následujících v daném pododdílu.

4.3 Podnájemce je povinen předmět podnájmu udržovat ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a včasným hlášením závad předcházet vzniku větších škod. Veškeré závady vzniklé v předmětu podnájmu či společných prostorách předmětu podnájmu je Podnájemce povinen neprodleně písemně nahlásit (poštou, e-mailem nebo prostřednictvím webové aplikace) Nájemci, který zajistí provedení potřebných oprav odborně způsobilou osobou. Drobné opravy do 3.000 Kč v předmětu podnájmu a společných prostorách předmětu podnájmu hradí Podnájemce (případně poměrně s ostatními podnájemci stejného bytu, pokud nějací jsou).

4.4 Při podnájmu části bytu vzniká Podnájemci automaticky právo užívat spolu s ostatními Podnájemci společné prostory a zařízení bytu.

4.5 Podnájemce je oprávněn přijímat návštěvy v předmětu podnájmu a to i přes noc. O této skutečnosti je povinen bezodkladně informovat Nájemce. Návštěvy osob v trvání delší než tři noci/kalendářní měsíc jsou možné pouze s písemným souhlasem Nájemce. Pokud Podnájemce bude mít osobu na návštěvě více než tři noci za kalendářní měsíc, zavazuje se uhradit poměrnou částku za čtvrtý a další den, po který host v předmětu podnájmu zůstane. Poměrná částka za jeden den se stanoví podle počtu dní v daném měsíci v poměru k výši měsíčního nájmu placeného Podnájemcem.

4.6 V předmětu podnájmu, včetně společných prostor domu, je stanoven:

 1. a) Zákaz poškozování a znečišťování předmětu podnájmu, společných prostor bytu a domu, ve kterém se předmět podnájmu nachází. Podnájemce je povinen udržovat předmět podnájmu i společné prostory čisté a uklizené.
 2. b)   Zákaz jakýchkoli stavebních zásahů a úprav včetně zákazu přemísťování vybavení a zařízení  mimo předmět podnájmu bez souhlasu Nájemce.
 3. c) Zákaz zřízení místa podnikání či trvalého bydliště v předmětu podnájmu.
 4. d) Zákaz poskytování a půjčování veškerých převzatých klíčů a vstupních kódů třetím osobám.
 5. e) Zákaz chovu jakýchkoli zvířat.
 6. f) Zákaz rušení nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod.
 7. g) Zákaz podomního prodeje včetně poskytování služeb.
 8. h) Zákaz propagace jakýchkoli politických a náboženských skupin a hnutí.
 9. i) Zákaz propagace jakékoliv formy násilí a rasismu.
 10. j) Zákaz držení střelných, sečných a bodných zbraní a střeliva.
 11. k) Zákaz držení a požívání omamných či psychotropních látek.
 12. l)     Zákaz kouření.

4.7 V případě nerespektování výše uvedených zákazů Podnájemcem či osobami, kterým Podnájemce umožnil vstup do předmětu podnájmu či domu, kde se předmět podnájmu nachází, se jedná o závažné porušení podnájemní smlouvy ze strany Podnájemce.

4.8 Nájemce je oprávněn požadovat po Podnájemci smluvní pokutu za porušení zákazu dle čl. 4. 6 písm. a)  až k) VOP ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

4.9  Za porušení zákazu dle 4. 6  písm. l) VOP, zejména v případě zjištění citelného zápachu z cigaret, je Nájemce oprávněn po Podnájemci požadovat náklad na vymalování předmětu podnájmu a  smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednané jistiny/kauce. Porušení zákazu kouření se považuje za zvlášť závažné porušení podnájemní smlouvy.

4.10 V případě nerespektování zákazu dle 4.6 písm. b) VOP nemá Podnájemce nárok na úhradu vynaložených nákladů, nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu a v případě požadavku Nájemce je povinen uvést předmět podnájmu do původního stavu na vlastní náklady.

4.11 V případě ztráty klíčů je Podnájemce povinen uhradit veškeré náklady Nájemce na výměnu zámků a výrobu nových klíčů a Nájemce je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

4.12 Podnájemce je povinen umožnit Nájemci nebo jeho zmocněnému zástupci prohlídku předmětu podnájmu za účelem kontroly, zda je řádně a smluveným způsobem užíván. Termín prohlídky je Nájemce povinen oznámit Podnájemci alespoň 48 hodin předem telefonicky nebo elektronicky. Nájemce je oprávněn vstoupit do předmětu podnájmu i bez přítomnosti Podnájemce.

4.13 V případě, že je v bytě, v němž je umístěn předmět podnájmu, volné lůžko nebo pokoj, je oprávněn Nájemce do takového bytu, resp. pokoje, vstoupit kdykoliv a o takovém vstupu není Nájemce povinen Podnájemce předem informovat.

4.14 Nájemce je oprávněn do předmětu podnájmu vstoupit za účelem plánovaných či nutných oprav i bez přítomnosti a souhlasu Podnájemce, a to po oznámení ve lhůtě minimálně 24 hodin předem. Oznámení lze provést písemně, telefonicky nebo elektronicky.

4.15 Nájemce je oprávněn do předmětu podnájmu vstoupit  za účelem prohlídky spolu se zájemcem o podnájem (nástupcem Podnájemce), a to po  předchozím oznámení ve lhůtě minimálně 48 hodin předem. Oznámení lze provést písemně, telefonicky nebo elektronicky. Pokud Podnájemce záměrně znemožní prohlídku bytu ze zájemcem, má Nájemce nárok na smluvní pokutu až do výše jednoho měsíčního nájmu Podnájemce.

4.16 V případě havárie je Nájemce oprávněn vstoupit do předmětu podnájmu bez předchozího upozornění a bez přítomnosti Podnájemce. O takovém vstupu je však povinen Podnájemce zpětně informovat.

 1. Odpovědnost za škody

5.1 Podnájemce má povinnost upozornit Nájemce na nebezpečí vzniku škod na předmětu podnájmu (i když za ně neodpovídá) a umožnit tak Nájemci odstranění hrozící či vzniklé škody na předmětu podnájmu. Při nesplnění této povinnosti je Podnájemce povinen uhradit náklady spojené s odstraněním škod, které porušením této povinnosti způsobil.

5.2 Podnájemce nese odpovědnost za veškeré škody způsobené v předmětu podnájmu a na něm jím i jinými osobami (např. návštěvou apod.) a je povinen uhradit veškeré náklady na úhradu takto vzniklých škod.

5.3 Pojištění předmětu podnájmu proti škodám ze živelných událostí je povinen zabezpečit Nájemce. Pojištění vlastního majetku proti škodám živelným (včetně vodovodních), odcizení (krádež, loupež), úmyslném poškození nebo úmyslném zničení věci (vandalismus – všechny škody vzniklé uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek) apod., si v případě zájmu zajišťuje  Podnájemce na vlastní náklady.

 1. Porušení a zvlášť závažné porušení smlouvy

6.1 Zvlášť závažným porušením podnájemní smlouvy je mimo právními předpisy a podnájemní smlouvou stanoveného také následující:

 1. a) Nezaplacení nájemného a služeb s ním spojených 15 dnů a více po datu splatnosti.
 2. b)   Opakované pozdní zaplacení nájemného a předepsaných měsíčních plateb na služby.
 3. c) Poškozuje-li Podnájemce předmět podnájmu nebo dům, ve kterém se předmět podnájmu nachází, závažným nebo nenapravitelným způsobem.
 4. d) Způsobuje-li Podnájemce závažné škody nebo obtíže Nájemci nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně předmět podnájmu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
 5. e) Přenechá-li Podnájemce předmětu podnájmu k užívání jiným osobám bez souhlasu Nájemce.

6.2 V případě zvlášť závažného porušení podnájemní smlouvy dle 6.1 b)  VOP má Nájemce právo zvýšit jistinu/kauci na dvojnásobnou výši. Podnájemce je povinen uhradit příslušnou částku do 10 dnů od doručení výzvy Nájemce. Neuhradí-li Podnájemce tuto částku řádně a včas, má Nájemce právo odstoupit od podnájemní smlouvy.

6.3 V případě zaplacení nájemného 5 – 10 dnů po splatnosti má Nájemce nárok na smluvní pokutu ve výši 150 Kč/porušení.

6.4 V případě zaplacení nájemného 11 – 15 dnů po splatnosti má Nájemce nárok na smluvní pokutu ve výši 300 Kč/porušení.

6.5 V případě zaplacení nájemného více než 15 dnů po splatnosti má Nájemce nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč a může od podnájemní smlouvy odstoupit. Podnájem skončí třetím dnem od doručení informace o odstoupení Podnájemci, který je povinen předmět podnájmu předat Nájemci zpět v tomto termínu vyklizený. Pokud tuto povinnost Podnájemce nesplní, je Nájemce oprávněn postupovat dle ustanovení čl. 2.5 VOP.

 1.  Závěrečná ustanovení

7.1 Podnájemní smlouva a tyto VOP se řídí českým právem a rozhodná verze podnájemní smlouvy i VOP je verze v českém jazyce.

7.2 V případě uzavření podnájemní smlouvy dle článku 1.1 VOP má Podnájemce právo s ohledem na způsob jejího uzavření bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení musí být odesláno Nájemci do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud Podnájemce takto odstoupí od podnájemní smlouvy, vrátí mu Nájemce nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které od něj obdržel, a Podnájemci tím nevzniknou další náklady. Pokud však byl Podnájemci před odstoupením od smlouvy předmět podnájmu již předán k užívání, zaplatí Podnájemce poměrnou část nájemného a předepsaných měsíčních plateb na služby za dobu, po kterou mu byl předmět podnájmu předán do užívání. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Nájemce na náhradu škody způsobenou Podnájemcem či na smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti Podnájemce.

7.3 Pro případné spory vzniklé z uzavřené podnájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní si smluvní strany sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně. Pro případ věcné příslušnosti krajského soudu pak smluvní strany sjednávají místní příslušnost Krajského soudu v Brně.